รายชื่อ สถิติศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  

 

 

สถิตินักดนตรีวงโยธวาทิตชั้นม.6 ที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

 

ประจำปีการศึกษา 2559

 1. นายยรรยง จันดา ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยรังสิตคณะวิทยาลัยดนตรี
 2. นายสิรวิชญ์ ศรีตุลานนท์ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสัตวศาสตร์เเละเทคโนโลยีการเกษตร สาขาสัตวศาสตร์
 3. นายธนุพงศ์ คิดชอบ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน
 4. นายกานต์ ทวีรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
 5. นายภูริลาภ โพธิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 6. นายอนุพรธ์ เชยชุ่ม สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สาชาดุริยางคศาสตร์บัณฑิต

 

ประจำปีการศึกษา 2558

 1. นายยศธร พงศกร กิจรุ่งเรืองไพศาล ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดล และ้เป็นนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
 2. นายนิธิศ รุจิขจรเดช ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดล และ้เป็นนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
 3. นายพชร ทู้ไพเราะ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดล และ้เป็นนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
 4. นายนราวิชญ์ ผู้มีสัตย์ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดล และ้เป็นนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
 5. นายธัญธีร์ เหมือนทอง ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ประจำปีการศึกษา 2557

 1. นายตฐกรณ์ แซมสีม่วง ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประจำปีการศึกษา 2556

 1. นายชานน มีแสงนิล ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 2. นายพิสิฐ สุขใจ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 3. นายศรัณย์พร สุวรรณ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยรังสิต
 4. นายปรินทร์ ไทยเจริญ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยรังสิต
 5. นางสาวบุหงาทักษิณ เจ๊ะบ่าว ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 6. นายเนติวรรธน์ แก้วชัง ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ประจำปีการศึกษา 2555

 1. นายฉัตรแก้ว สุภายศ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. นายเสฏฐวุฒิ เกิดจนา ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
 3. นายนนทกร มีแสง ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อ โดยได้รับทุนเรียนจนจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรังสิต
  ผ่านการสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

 

ประจำปีการศึกษา 2554

 1. นายปิยะวัฒน์ พูลศรี ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. นายขจรพงศ์ อริยะวงษ์ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
 3. นายรัชพล จันทวิมล ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 4. นายกฤต สุภาพพานิช ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

 

ประจำปีการศึกษา 2553

 1. นายสิรวิชญ์ ทาทอง ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
 2. นายณัฐวุฒิ อัศวพิริยานนท์ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

 

ประจำปีการศึกษา 2552

 1. นายชนินทร์ สุวรรณกุล ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
 2. นายภานุมาส โชว์วิวัฒนา ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 3. นายโชคฑากุล เอี่ยมวิจารณ์ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่ถาบันการบินพลเรือน

 

ประจำปีการศึกษา 2551

 1. นายสุทธิพงษ์ ตันติวาณิชกิจ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประจำปีการศึกษา 2550

 1. นายนวพร ธิติโรจนา ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยรังสิต
 2. นายธีรพัฒน์ เดชะ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัย Yong Siew Toh Conservatory of Music ประเทศสิงคโปร์
  และเป็นนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
 3. นางสาวมนัญชนา โรจน์วิริยะ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประจำปีการศึกษา 2549

 1. นายยุทธพงษ์ ปิยจันทร์ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. นายธนรัตน์ ธิติโรจนา ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประจำปีการศึกษา 2548

 1. น.ส.จิตตินันท์ กลิ่นน้ำหอม ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. น.ส.วรารัตน์ มหุวรรณ์ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยรังสิต
 3. นายพุฒิพงศ์ บุญเจริญ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

ประจำปีการศึกษา 2547

 1. นายพิทวัส มหาขันธ์ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประจำปีการศึกษา 2546

 1. นายนาวี หงสกุล ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

ผู้ที่ศึกษาต่อทางด้านดนตรี