รายชื่อ สถิติศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  

 

 

สถิตินักดนตรีวงโยธวาทิตชั้นม.6 ที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

 

ประจำปีการศึกษา 2561

 1. นายคมกฤต  สุริยะ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. นายกรวิชญ์  เสมอพันธ์ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 3. นายวรัท  ธนวัชร์วรปัญญา ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง

 

 

ประจำปีการศึกษา 2560

 1. นายชนกันต์ เกตุเเก้ว ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. นางสาวพิมพ์ลภัส มีสุขขี ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. นายทัตเทพ พรมเทียร ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
 4. นายศุภธัช โชติยะปุตตะ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
 5. นายศรุต ปสุเทพ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 6. นายสหัสชัย เตโชฬาร ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 7. นางสาววสุพร รัตนสำราญ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 8. นายอิทธิกร บุญชู ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 9. นางสาวศิรภัสสร เย็นจิตต์ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
 10. นายภูดิศ โรจนรักษ์ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

ประจำปีการศึกษา 2559

 1. นายยรรยง จันดา ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยรังสิต
 2. นายสิรวิชญ์ ศรีตุลานนท์ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
 3. นายธนุพงศ์ คิดชอบ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 4. นายกานต์ ทวีรัตน์ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 5. นายภูริลาภ โพธิราช ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 6. นายอนุพนธ์ เชยชุ่ม ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 

 

ประจำปีการศึกษา 2558

 1. นายยศธร พงศกร กิจรุ่งเรืองไพศาล ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดล และ้เป็นนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
 2. นายนิธิศ รุจิขจรเดช ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดล และ้เป็นนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
 3. นายพชร ทู้ไพเราะ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดล และ้เป็นนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
 4. นายนราวิชญ์ ผู้มีสัตย์ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดล และ้เป็นนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
 5. นายธัญธีร์ เหมือนทอง ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ประจำปีการศึกษา 2557

 1. นายตฐกรณ์ แซมสีม่วง ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประจำปีการศึกษา 2556

 1. นายชานน มีแสงนิล ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 2. นายพิสิฐ สุขใจ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 3. นายศรัณย์พร สุวรรณ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยรังสิต
 4. นายปรินทร์ ไทยเจริญ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยรังสิต
 5. นางสาวบุหงาทักษิณ เจ๊ะบ่าว ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 6. นายเนติวรรธน์ แก้วชัง ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ประจำปีการศึกษา 2555

 1. นายฉัตรแก้ว สุภายศ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. นายเสฏฐวุฒิ เกิดจนา ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
 3. นายนนทกร มีแสง ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อ โดยได้รับทุนเรียนจนจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรังสิต
  ผ่านการสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

 

ประจำปีการศึกษา 2554

 1. นายปิยะวัฒน์ พูลศรี ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. นายขจรพงศ์ อริยะวงษ์ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
 3. นายรัชพล จันทวิมล ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 4. นายกฤต สุภาพพานิช ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

 

ประจำปีการศึกษา 2553

 1. นายสิรวิชญ์ ทาทอง ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
 2. นายณัฐวุฒิ อัศวพิริยานนท์ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

 

ประจำปีการศึกษา 2552

 1. นายชนินทร์ สุวรรณกุล ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
 2. นายภานุมาส โชว์วิวัฒนา ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 3. นายโชคฑากุล เอี่ยมวิจารณ์ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่ถาบันการบินพลเรือน

 

ประจำปีการศึกษา 2551

 1. นายสุทธิพงษ์ ตันติวาณิชกิจ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประจำปีการศึกษา 2550

 1. นายนวพร ธิติโรจนา ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยรังสิต
 2. นายธีรพัฒน์ เดชะ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัย Yong Siew Toh Conservatory of Music ประเทศสิงคโปร์
  และเป็นนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
 3. นางสาวมนัญชนา โรจน์วิริยะ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประจำปีการศึกษา 2549

 1. นายยุทธพงษ์ ปิยจันทร์ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. นายธนรัตน์ ธิติโรจนา ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประจำปีการศึกษา 2548

 1. น.ส.จิตตินันท์ กลิ่นน้ำหอม ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. น.ส.วรารัตน์ มหุวรรณ์ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยรังสิต
 3. นายพุฒิพงศ์ บุญเจริญ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

ประจำปีการศึกษา 2547

 1. นายพิทวัส มหาขันธ์ ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประจำปีการศึกษา 2546

 1. นายนาวี หงสกุล ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เรียนต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

ผู้ที่ศึกษาต่อทางด้านดนตรี