รางวัลชนะเลิศจากการประกวดวงโยธวาทิตดนตร

ธนาคารโรงเรียน จัดโดยธนาคารออมสิน ปีพ.ศ.2558

 

 

รางวัลชนะเลิศจากการประกวดวงโยธวาทิตดนตรีธนาคารโรงเรียน จัดโดยธนาคารออมสิน ปีพ.ศ.2558