รางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม

(Wind Ensemble) ระดับชั้น ม.1 - ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66

 

 

รางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้น ม.1 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66